อัตราค่าบริการ

*งานบิ๊กคลีน  ซักพรม และ ขัดล้างพื้น
1.  พื้นที่ต่ำกว่า 100 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 100 บาท
2. พื้นที่ 101-150 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 60 บาท
3. พื้นที่151-500 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 50 บาท
4. พื้นที่ 501 -2,000. ตร.ม. ตร.ม.ละ 40 บาท ค่ะ
5.พื้นที่ 2,001 ขึ้นไป.  ตร.ม.ละ 35 บาท ค่ะ
(ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
*งานบริการแม่บ้านรายเดือน  (ราคาขั้นต่ำยังไม่รวมอุปกรณ์-น้ำยา)
 1.ทำงาน 5วัน/สัปดาห์  8ชม.ทำงาน 9ชม.รวมพัก   15,500บาท/เดือน
2.ทำงาน 6วัน / สัปดาห์  8ชม.ทำงาน 9ชม.รวมพัก   16,500บาท/เดือน
3.ทำงาน 7วัน/ สัปดาห์   8ชม.ทำงาน 9ชม.รวมพัก   18,500บาท/เดือน
(ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
*ขัดล้างพื้นอย่างเดียว
1. พื้นที่ต่ำกว่า 100 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 80-100 บาท
2. พื้นที่ 100-150 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 60 บาท
3. พื้นที่151-300 ตร.ม.  ตร.ม.ละ 50 บาท
4. พื้นที่ 301-500   ตร.ม.ละ 40 บาท ค่ะ
5.พื้นที่ 501 – 1500.  ตร.ม.ละ 35 บาท ค่ะ
6..พื้นที่ 1,501 ขึ้นไป.  ตร.ม.ละ 20-30 บาท ค่ะ
(ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
*งานบริการแม่บ้านรายครั้ง (ราคายังไม่รวมอุปกรณ์-น้ำยา)
1. แม่บ้าน  1คน  4 ชม.950
2.แม่บ้าน 1คน 6ชม.  1200
3.แม่บ้าน 1คน 8ชม.  1500
หมายเหตุ : ค่ารถปรับเปลี่ยนตามระยะทางหลัก